Svetlo

Charakter: náboženský - orientovaný na mládež - saleziánska spiri­tualita
Charakteristika: Saleziáni, ktorí sa nemohli verejne venovať deťom a mládeži, sa snažili hľadať iné možnosti. Jedným z týchto prostriedkov bol časopis Svetlo. Cieľom časopisu bolo povzbudzovať mladých k duchovnému životu a infor­movať ich o náboženskom dianí.63 Svetlo svojím obsahom ponúkalo svoje priateľstvo, poučenie, zábavu a povzbudenie. Svojou grafickou úpravou sa časopis snažil priblížiť svetu detí. Čísla boli ladené monotematicky s niekto­rými vyprofilovanými rubrikami: Sny sv. don Bosca, Dejiny Cirkvi, Náš pat­rón, Kroky mladosti, Hry, Mám problém, Hádanky... Bol to prvý samizdat, v ktorom bola dôležitá proporcia grafiky a obsahu. Každé číslo obsahovalo perokresby.
Trvanie: 1986-1989, [4]
Čísla: 14, [Ø39], [∑539], [↓26], [↑61]
1986: 1(26), 2(31)
1987: 3(28), 4(29), 5(33), 6(40)
1988: 7(61), 8(29), 9(37), 10(41)
1989: 11(45), 12(45), 13(45), 14(49)
Formát: A5
Druh tlače: Xerox (1/1986-13/1989), Ofsetová tlač (14/1989)
Náklad: 50 ks (1/1986), 100 ks (2/1986), 150 ks (3/1987), 200 ks (4/1987), 300 ks (5/1987-6/1987), 500 ks (7/1988-13/1989), 2000 ks (14/1989)
Redakcia: Mgr. Vladimír Fekete, Mgr. Ján Goč, Ing. Jozef Luscoň, Marcel Heldák, Ing. Jozef Kupka, Ján Martiškačlenovia redakcie, akademický titul v roku 1989
Tlač: Ing. František Furmantlačiari
Zdroj samizdatu: OZ samizdat.sk