Bratislavské listy

Charakter: kresťansko-politický
Charakteristika: Koncom osemdesiatych rokov sa preniesla aktivita niektorých a ktivistov tajnej cirkvi z náboženskej roviny viac do roviny spoločenskej. Jedným zo sprievodných javov tejto zmeny bolo vydávanie Bratislavských listov. Časopis sa usiloval vytvoriť priestor na slobodnú diskusiu o problémoch v spoločnosti a štáte, ako aj o alternatívach budúceho vývoja. Redakcia sa hlásila ku kresťanskému ponímaniu človeka, ale snažila sa neuzatvárať pred inými myšlienkovými smermi, s ktorými chcela hľadať pravdu v slobodnom dialógu. Časopis chcel upevňovať u svojich čitateľov vedomie európskej príslušnosti prostredníctvom poznania situácie a problémov iných národov, predovšetkým našich susedov. Od prvého čísla vydávania časopisu boli vyprofilované rubriky: Články, Správy, Recenzie, Dokumentácia. Jednotlivé články sa zaoberali politickým dianím na Slovensku, informáciami o prenasledovaných, politickými fejtónmi a polemikami. Bol to prvý časopis kresťansko-politického smeru a zároveň jediný, v ktorom bola uverejnená adresa redakcie, do ktorej mohli čitatelia posielať príspevky k danej problematike.
Trvanie: 1988-1989, [2]
Čísla: 5, [Ø12], [∑62], [↓10], [↑15]
1988: 1(10), 2(13)
1989: 1(14), 2(15), 3(10)
Formát: A4
Druh tlače: Ofsetová tlač
Náklad: 200 ks (1/1988), 250 ks (2/1988), 400 ks (1/1989-3/1989)
Redakcia: JUDr. Ján Čarnogurský, Ing. Ján Langoščlenovia redakcie, akademický titul v roku 1989
Tlač: Jozef Roman, Jozef Opralatlačiari
Zdroj samizdatu: OZ samizdat.sk