Rodinné spoločenstvo

Charakter: náboženský - orientovaný na rodinu
Charakteristika:

Myšlienka vytvorenia časopisu, ktorý by slúžil rodinám, vznikla uprostred práce Hnutia kresťanských rodín v roku 1982. Cesta od jej pôvodu k realizácii trvala necelé tri roky a bola vyplnená vyhľadávaním redaktorov; prispievateľov a technikov.
Rodinné spoločenstvo chcelo pomôcť upevniť vieru v rodinách a prameň istoty a zábezpeky rodiny z jej zakotvenia v Bohu. Časopis sa snažil nájsť odpovede na otázky, ktoré dával každodenný život v rodine, ale aj na tie, ktorými ata­ kovala spoločnosť, kultúra, komunikačné prostriedky.
Každý ročník mal tematické zameranie: 1. roč. (1985)- Rodina vo svetle lásky, 2. roč. (1986) - Rodina a Kristov pokoj, 3. roč. (1987) - Spoločenstvo života, 4. roč. (1988) -Jednota, 5. roč. (1989) - Sloboda.
Ako je zrejmé z jednotlivých tém ročníkov, články boli zamerané najmä na rodinu a mali teologické, filozofické a informačné smerovanie. Každé číslo obsahovalo niektoré stále rubriky: Zo života rodín, Hovorí právnik, Psychológ medzi nami, Dejiny Cirkvi, Katechéza, Aktuálne problémy Cirkvi a spoločnosti, Osobnosti.

Trvanie: 1985-1989, [5]
Čísla: 25, [Ø53], [∑1317], [↓27], [↑85]
1985: 1(27), 2(35), 3(40), 4(44), 5(44)
1986: 1(48), 2(44), 3(47), 4(42), 5(47)
1987: 1(48), 2(45), 3(60), 4(51), 5(56)
1988: 1(51), 2(60), 3(55), 4(51), 5(64)
1989: 1(61), 2(62), 3(79), 4(85), 5(71)
Formát: A4
Druh tlače: Cyklostyl
Náklad: 600 ks (1/1985-5/1985), 800 ks (1/1986-5/1986), 900 ks (1/1987-5/1987), 1000 ks (1/1988-5/1988), 1300 ks (1/1989-5/1989)
Redakcia: RNDr. Vladimír Ďurikovič CSc. st., RNDr. Pavol Ondraška, RNDr. Jozef Dravecký CSc., Magda Šaturová, Jozef Zavarský, PhDr. Katarína Rašlová, Ľubomír Sládeček, Ing. Karol Dvořák, Ľudovít Hlaváč, Anna Florianová, RNDr. Marian Veiteršic CSc.členovia redakcie, akademický titul v roku 1989
Podklady pre tlač: Františka Stachováprepisovanie článkov na čistopis, príprava článkov do tlače
Tlač: Jozef Roman, RNDr. Roman Ďurikovič, Vladimír Ďurikovič ml., RNDr. Vladimír Ďurikovič CSc. st., František Petráštlačiari
Grafická úprava: Vladimír Ďurikovič ml.podieľanie sa na grafickom výzore samizdatu
Technická pomoc: František Gábriš, RNDr. Ivan Svitokpodieľanie sa na technickej pomoci pri výrobe samizdatu
Zdroj samizdatu: OZ samizdat.sk